ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
240
เดือนที่แล้ว
2,595
ปีนี้
13,109
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
87,868
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122

1
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทราย

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทราย

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพธุรกิจแคมปิ้ง/อาชีพสวนยางให้มีรายได้ในท้องถิ่่นของตนเอง

เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยทราย (บ้านแม่แอน)

25 เมษายน 2566

กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในตำบลห้วยทราย (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง),องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวที ต่อผู้สูงอายุ

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้มีความสุขใจ ที่ได้เห็นบุตรหลานยังมองเห็นความสำคัญของตนเอง

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป

เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีกันในชุมชน

11 เมษายน 2566

ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถาบันสิรินทร และทีมเยี่ยม Intermediate Care ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 10 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ และทีมเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate Care (IMC) จาก 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate Care (IMC)

10 เมษายน 2566

ภาพกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน พ.ศ.2566

07 เมษายน 2566

จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 2566 แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

06 เมษายน 2566

การประชุมประชาคมบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

การประชุมประชาคมบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 จัดขึ้นโดยอบต.ห้วยทราย 

         ในการประชาคมครั้งนี้มีผู้นำชุมชน ชาวบ้านได้เสนอโครงการ ความคิดเห็น ความจำเป็นที่ต้องการทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือปัญหาต่างๆในชุมชนที่ต้องการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำแล้ง หรือปัญหาด้านไฟฟ้า ได้มีการเรียงลำดับความลำคัญของปัญหาที่เร่งด่วนโดยการยกมือออกเสียง และนับคะแนนตามความเป็นจริง และเป็นโครงการที่สามารถทำได้ตามกรอบระเบียบ กฎหมาย

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ดำเนินการนำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพิ่มเติมสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพื่อที่จะดำเนินการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ และดำเนินโครงการต่อไปได้ตามระเบียบ

17 มีนาคม 2566

การประชุมประชาคมบ้านแม่แอน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

การประชุมประชาคมบ้านแม่แอน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย

วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 จัดขึ้นโดยอบต.ห้วยทราย 

           ในการประชาคมครั้งนี้มีผู้นำชุมชน ชาวบ้านได้เสนอโครงการ ความคิดเห็น ความจำเป็นที่ต้องการทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือปัญหาต่างๆในชุมชนที่ต้องการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำแล้ง หรือปัญหาด้านไฟฟ้า ได้มีการเรียงลำดับความลำคัญของปัญหาที่เร่งด่วนโดยการยกมือออกเสียง และนับคะแนนตามความเป็นจริง และเป็นโครงการที่สามารถทำได้ตามกรอบระเบียบ กฎหมาย

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ดำเนินการนำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพิ่มเติมสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพื่อที่จะดำเนินการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ และดำเนินโครงการต่อไปได้ตามระเบียบ

15 มีนาคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้านการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

09 มีนาคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

16 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลห้วยทราย เพื่องวางแผนการจัดธรรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริ การดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy และการจัดทำโครงการตามแผนการป้องกันการทุกจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายดวงดี ปันจันทร์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลห้วยทราย เพื่องวางแผนการจัดธรรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy และการจัดทำโครงการตามแผนการป้องกันการทุกจริต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินตามโครงการดังกล่าวเพื่อการยกระดับผลการประเมินITA เพื่อการป้องการการทุจริต และช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในอบต.ห้วยทรายมากที่สุด

13 กุมภาพันธ์ 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองขยาด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เข้ารับการบรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง 

13 กุมภาพันธ์ 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ศูนย์กัลยาณมิตรสุข ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

02 กุมภาพันธ์ 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การรบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี" ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

26 มกราคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 6 มกราคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม  ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ

06 มกราคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์กัลยาณมิตรสุข ตำบลห้วยทราย 

29 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (106 รายการ)