ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
3,309
เดือนที่แล้ว
3,976
ปีนี้
31,610
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
106,369
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

1
โครงการผู้สูงอายุสัญจรบ้านฉันบ้านเธอ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 1 สูงวัยผจญภัยในโลกกว้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุข ตำบลห้วยทราย เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฮอมสุข ตำบลดอนแก้ว และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการที่จะนำมาพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธฺภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกาย จิตใจ  สังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุนอกพื้นที่ให้มีความต่อเนื่องขยายเครือข่ายต่อไป และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานที่ ลดสาเหตุของการเป็นโรคซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุได้

23 พฤศจิกายน 2566

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตามวิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย ตำบลห้วยทราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแฝกหลวง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างป่า สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าใบไม้ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ได้ศึกษาหาความรู้ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและชุมชน   

เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากเครือข่ายองค์กรชุมชนอื่นๆ มาประยุกต์และปรับใช้กับการดำเนินการของชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน สามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดแผนงาน โครงการ ตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน

15 กันยายน 2566

ธรรมสัญจรฟังธรรมในพรรษา ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

14 กันยายน 2566

โครงการซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำ ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ แหล่งน้ำจึงได้จัดโครงการซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำไหลหลากในฤดูฝน ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ ต้นไม้มีการเจริญเติบโตที่ดี พื้นที่มีความชุ่มชื้น

13 กันยายน 2566

โครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้เห็นความสำคัญและอันตรายของสารเคมีตกค้างในเลือด และห่วงใยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยขึ้น โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีที่ตกค้างในพืชที่มีโทษต่อร่างกาย  มีกิจกรรมการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจตรวจสารพิษตกค้าง เพื่อวางแผนสุขภาพ และหาวิธีการป้องกันและรักษาต่อไป

11 กันยายน 2566

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลห้วยทราย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่หันมาสนใจดูแลสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวให้น่าอยู่ ปลุกจิตสำนึกในการดูแลพื้นที่สาธารณะในชุมชนให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ สะอาด น่ามอง รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้คนในชุมชนอีกด้วย

11 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรระยะสั้น (เห็ดตับเต่า),องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรระยะสั้น (เห็ดตับเต่า) ขึ้น โดยมีการให้ความรู้ และสาธิตวิธีการทำหัวเชื้อเห็ดตับเต่า รวมถึงวิธีการเพาะเห็ด การดูแลให้เกิดเห็ด สามารถนำไปประกอบอาหารและจำหน่ายในพื้นที่ได้

07 กันยายน 2566

โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จัดโครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย    

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ดีขึ้น และนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น

2.เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น  

3.เพื่อให้ทราบแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     ในการปฏิบัติงาน

4.เพื่อการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินการร่วมคิด ร่วมจัดทำหลักสูตรในการอบรม เพื่อผลสัมฤทธิ์ของทั้งสองหน่วยงาน

28 สิงหาคม 2566

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 21-25 สิงหาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายปีงบประมาณ 2566

วิสัยทัศน์ "พัฒนาการสมวัย อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง" 

เอกลักษณ์ "บริการเท่าเที่ยม ควบคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น"

มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาสมวัยอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในขั้นสูงต่อไป

25 สิงหาคม 2566

โครงการผู้สูงอายุสัญจรบ้านฉันบ้านเธอ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุสัญจรบ้านฉันบ้านเธอ โดยนำผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลห้วยทรายไปเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกพื้นที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่

11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมพี่แบ่งปันกิจกรรมดีให้น้องๆ หนูๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทราย จาก รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

โดยพี่นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ( Regina Coeli College)  ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 

ได้ร่วมแบ่งปันกิจกรรมดีๆ ให้กับน้องๆ หนูๆ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทราย

08 สิงหาคม 2566

กิจกรรม TRAIDHOS CAMP  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้น้องๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทราย

07 สิงหาคม 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
  1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทำบุญร่วมกัน
  3. เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของชุมชน
27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ

ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่    22 – 23  กรกฎาคม  2566

ณ  แหล่งเรียนรู้วีถีชีวิตไทลื้อ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

2.1  เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างเยาวชนรุ่นหลังกับบรรพชนไทลื้อ

2.2  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

2.3  เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน

 

24 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมอบรมอาสาสมัครผ่อดีดี (PODD),องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้เห็นว่าการใช้แอพลิเคชั่นผ่อดีดีในการรายงานเหตุ เป็นการรายงานเหตุที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  และสามารถจัดเก็บเพื่อเป็นฐานข้อมูลได้ รวมทั้งมีฟีจเจอร์ใหม่เรื่องการบริการสาธารณะ เช่น น้ำไม่ไหล ไฟฟ้าไม่สว่าง หรือสาธารณะภัยในพื้นที่เป็นต้น จึงจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครผ่อดีดี (PODD) ขึ้น เพื่อทบทวนและเพิ่มทักษะความรู้เรื่องการรายงานเหตุผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

16 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (142 รายการ)