ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,704
เดือนที่แล้ว
1,985
ปีนี้
17,583
ปีที่แล้ว
19,632
ทั้งหมด
66,165
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31

1
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีการดำเนินการตามแผนและขั้นตอนอย่างเป็นระบบ องค์กรเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การระงับ การบรรเทาและการฟื้นฟูบูรณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ์

 

09 กันยายน 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 4 กิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

07 กันยายน 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เป็นผู้ให้ความรู้

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากที่สุด

01 กันยายน 2565

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล (ศูนย์กู้ชีพทรายงาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล (ศูนย์กู้ชีพทรายงาม) 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ประสานขอความช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที

25 สิงหาคม 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่น PODD ในผู้สูงอายุ

ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุข ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

24 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมอบรม

โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต  

เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ดีขึ้น และนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น

เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เพื่อให้ทราบแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

เพื่อการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินการร่วมคิด ร่วมจัดทำหลักสูตรในการอบรม เพื่อผลสัมฤทธิ์ของทั้งสองหน่วยงาน

19 สิงหาคม 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 2 กิจกรรมเรื่องโรคใกล้ตัวกับผู้สูงอายุ/โรคอุบัติใหม่ในอาเซียน 

ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุข ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

16 สิงหาคม 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ ๑ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (การทำจิ้นส้มหมู)

ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุข ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

10 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2   มิถุนายน   2565 ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงเรียนบ้านหนองปลามัน  ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

06 มิถุนายน 2565

ประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลห้วยทราย เพื่องวางแผนการจัดธรรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริ การดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy และการจัดทำโครงการตามแผนการป้องกันการทุกจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 นายดวงดี ปันจันทร์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลห้วยทราย เพื่องวางแผนการจัดธรรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริ การดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy และการจัดทำโครงการตามแผนการป้องกันการทุกจริต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินตามโครงการดังกล่าวเพื่อการยกระดับผลการประเมินITA เพื่อการป้องการการทุจริต และช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในอบต.ห้วยทรายมากที่สุด

12 เมษายน 2565

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนงานในข้อบัญญัติประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนงานในข้อบัญญัติประจำปี 2565 ในหัวข้อการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวสู่องค์กรที่ทันสมัยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จำนวน 41 คน โดยมีนายดวงดี ปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นประธานในการจัดอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนึกถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

08 เมษายน 2565

การประชุมประชาคมบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย  ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

การประชุมประชาคมบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย

วันพุธที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 และพ.ศ.2566 - 2570

จัดขึ้นโดยอบต.ห้วยทราย ร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่

14 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 19-20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองปลามัน ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) เข็ม3 ให้แก่ประชาชนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 19-20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองปลามัน ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) เข็ม3 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยทราย และบริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

20 มกราคม 2565

อบต.ห้วยทรายร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมเรื่อง "การปลูกพืชสมุนไพรประจำบ้านและพืชผักสวนครัวอินทรีย์" และสาธิตการทำยาหม่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
22 ธันวาคม 2564

วันที่ 7 และ 28 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 7 และ 28 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลห้วยทราย โดยเข็ม1 Sinovac เข็ม2 AstraZeneca

28 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (79 รายการ)