ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597, 053-301637 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597
ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
208
เดือนที่แล้ว
955
ปีนี้
8,866
ปีที่แล้ว
3,414
ทั้งหมด
12,281
ไอพี ของคุณ
35.172.217.40


28 มิถุนายน 2562

23 เมษายน 2562

25 มกราคม 2562

 

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สามารถเข้ากรอกแบบประเมินได้ที่ลิงค์นี้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

 

หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดได้ที่รูปนี้

 

 

27 พฤศจิกายน 2561

     เทปนี้เราจะพาไปตะลุยชุมชนกันที่อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ บอกเลยครับว่าที่นี่ไม่ธรรมดา มีของดี หื้อเฮามาทำความรู้แบบคุณผู้ชมบะเกยฮู้มาก่อน ทั้งแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่าง พุทธสถานรอยพระบาทห้วยหลวงแห่งนี้ หรือจะมาดูการร่วมกลุ่มของแม่บ้านที่สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์จากใยกัญชงทรายทอง รวมถึงมาดูกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ออกกำลังกายกันครับ กับโรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตสุข ทั้งหมดนี้คุณดวงดี ปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่จะมาบอกเล่าหื้อเฮาฟังครับผม ใน วีทีวีตะลุยชุมชน วันเสาร์ที่ 7 เมษายน เวลา 11.00น เป็นต้นไป

สามารถคลิกชมรายการได้ที่ลิงค์นี้

https://www.youtube.com/watch?v=9hJWbAOfVeo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ATlqRVj9J9avJ-lyQ5awbuDniNmdjweLD4bOObYbXa4iz58V7UE2CikU

14 พฤศจิกายน 2561

รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

09 พฤศจิกายน 2561

08 ตุลาคม 2561

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561

15 สิงหาคม 2561

26 กรกฎาคม 2561

04 กรกฎาคม 2561

                     กิจกรรมต่อยอดโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
                            ทะเบียนทรัพย์สินและสารสนเทศภูมิศาสตร์

                  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ

 1. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย
 2. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานสาธารณสุข งานสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย
 3. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานนโยบายและแผน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 4. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย
 5. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 6. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ในด้านการคลังท้องถิ่น
 7. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในระบบงานจัดเก็บรายได้ของ องค์กรปกครองท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ                 
 8. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานกับระบบได้

 

การนำข้อมูลมาต่อยอดประยุกต์ไปใช้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • กำหนดบริเวณจุดเสี่ยงไฟไหม้  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริเวณจุดที่เกิดไฟไหม้ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • กำหนดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • กำหนดพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • กำหนดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • กำหนดจุดตรวจประจำตำบลห้วยทราย และแต่ละหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการจุดตรวจประจำตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

 

การนำข้อมูลมาต่อยอดประยุกต์ไปใช้กับงานสาธารณสุข

 • แผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

 

การนำข้อมูลมาต่อยอดประยุกต์ไปใช้กับงานสวัสดิการสังคม

 • แผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งบ้านผู้ที่รับเบี้ยยังชีพ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านข้อมูลเบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

 

การนำข้อมูลมาต่อยอดประยุกต์ไปใช้กับงานนโยบายและแผน

 • แผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งโครงการที่ได้จัดทำตามแผนพัฒนาตำบล และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานนโยบายและแผน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

 

การนำข้อมูลมาต่อยอดประยุกต์ไปใช้กับงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • แผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของ ศาสนสถาน (วัด) หรือ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • แผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ของบ้านเด็กเล็ก เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทราย (การเยี่ยมบ้านเด็ก)

 

การนำข้อมูลมาต่อยอดประยุกต์ไปใช้กับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

 • แผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลงานก่อสร้าง และข้อมูลสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

 

07 พฤษภาคม 2561

17 เมษายน 2561

11 เมษายน 2561

05 เมษายน 2561

04 เมษายน 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (19 รายการ)