ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,704
เดือนที่แล้ว
1,985
ปีนี้
17,583
ปีที่แล้ว
19,632
ทั้งหมด
66,165
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31

1
ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ (VDO Clip ) การออกกำลังกาย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

รางวัลชนะเลิศ                ทีมรวมวัยใจสู้

รองชนะเลิศอันดับที่   1    ทีมเต้นเพื่อสุขภาพบ้านแม่แอน

รองชนะเลิศอันดับที่   2    ทีมหนุกหนาน

ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

01 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดการบริการสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) สำงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จำนวน 2 แบบ ได้แก่ แบบ อบต. 1 และแบบ อบต. 2-1 ถึง 2-6 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

     เพื่อให้การดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นไปตามที่ ก.ก.ถ. กำหนดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารนี้ 

24 สิงหาคม 2565

ขอเชิญชวนส่งคลิปวีดีโอ (VDO Clip)  การออกกำลังกาย เข้าประกวด รับสมัครวันที่ 17-22 สิงหาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ประเภท ทีม 7 - 10 คน  จากการรวมทีมหรือกลุ่มในตำบลห้วยทราย

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ตลอดจนส่งเสริมความรักและความสามัคคี  

ส่งคลิปวีดีโอ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

17 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ให้สาธารณชนได้รับทราบ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
30 มิถุนายน 2565

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับการบริการของประชาชน พร้อมทั้งได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐมาอย่างต่อเนื่องและในปี พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อศึกษาประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิฐชวนประชาชนทำประเมินได้ตามลิงค์นี้ หรือสแกน QR Code ตามภาพได้เลย https://opdc22.bitco.ltd/?fbclid=IwAR3bHatyHMVURyUQPIg-1MNKVR0IFSOvo1XcBPPVeYs3piegZj1L1umQOeU

 

13 มิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
18 เมษายน 2565

รายงานการดำเนินการตามเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
18 เมษายน 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
11 เมษายน 2565

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
01 เมษายน 2565

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
01 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT 2564 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยท่านสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง 1. ผ่านช่องทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/12syle 2. สแกนด์ QR Code (คิวอาร์โค้ด) โดยใช้โทรศัพท์มือถือ ***สำหรับนิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ ผู้รับจ้าง หรือประชาชนทั่วไปผู้ขอรับบริการ เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพ, ผู้ชำระภาษี และรับบริการด้านต่างๆ
 
 

 

21 มีนาคม 2565

ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปี 2564

15 ธันวาคม 2564

ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
15 กันยายน 2564

ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

26 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

26 พฤษภาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (79 รายการ)